Linux na Acer Aspire V5-471 / Linux on Acer Aspire V5-471

Tenhle notebook už mám delší dobu a jsem s ním dost spokojen. A tak jsem se rozhodl tam zkusit Linux. Nejde jen o důvod níže, jsou tam i další věci (psaní čísel numpadu přímo přes Fn, systémová hlasitost až do 200 % – užitečné pro levné integrované repráky, …). Dobré je, že spotřeba je v něm už identická s Windows. Píšu to dvojjazyčně, návod se bude hodit i zbytku světa. / I have this notebook for a longer time and I’m very happy with it. So I decided to try Linux on it. Not only for the reason below, there are other good things (typing numpad numbers directly via Fn, system volume up to 200 % – useful for the cheap integrated repros, …). It’s great the power consuption is now identical to Windows. I write it bilingual, this manual will be useful also to the rest of the world.

Rychlost / Speed

Windows je na levném plotnovém disku dost pomalý, a to i když tam neběží nic jiného než samotný Windows. Opakovaně jsem se díval do sledování prostředků, s jakými soubory pracuje (rebuild .NET cache, soubory souborového systému NTFS, …). SSD by pomohlo jen pro systém, ale ne pro práci s daty, která by zůstala na velkém původním disku. Co jsem četl, tak rozdíl výkonu se může dále zvětšovat. / Windows is really slow on the cheap hard disk, even when there’s nothing else running but Windows. I checked repeatedly the resource monitor, which files it works with (.NET cache rebuild, NTFS filesystem files, …). SSD would help only for the system, not for working with the data staying on the big original disk. What I read, the performance difference can get bigger.

Windows Linux Zlepšení / Improvement
Od BIOSu do přihlašovací obrazovky / From BIOS to the login screen 52 sec 30 sec o 42 % méně / 42% less
Od přihlašovací obrazovky do plochy / From the login screen to the desktop 14 sec 7 sec o 50 % méně / 50% less
Otevření složky s 52 filmy, pohled „seznam“ bez náhledů, řazeno dle data / Opening the folder with 52 movies, the „list“ view without thumbnails, ordered by date 2 sec okamžitě / immediately
Otevření filmu ve VLC / Opening a movie in VLC 28 sec 10 sec o 64 % méně / 64% less
Přesun 6GB MKV filmu ve VLC do 90 % (dlouho po naběhnutí OS, opakovaně)* / Seek of 6GB MKV movie in VLC to 90 %* 1 min 15 sec 0.75 sec 100krát méně / 100 times less
Vypnutí počítače / Turning off the computer 12.5 sec** 5 sec o 60 % méně / 60% less

*Ve Windows lze použít Media Player Classic, který převíjí videa rychle. Porovnával jsem aplikaci, která v obou OS pracuje s diskem stejně a nevyužívá speciální funkce daného OS. Nicméně VLC má pro mě důležité funkce, které MPC ne. / In Windows you can use Media Player Classic, which seeks movies fast. I compared an application working with the disk the same way and doesn’t use OS’s specific functions. However VLC has important functions for me which MPC doesn’t.

**Windows se občas vypíná neskutečně dlouho, a to i když nepíše, že by instaloval aktualizace. / Windows is turning off sometimes so unbelievable slow, even when it doesn’t says it installs updates.

Jas displeje / Display brightness

V novějších verzích kernelu je rozbité ovládání jasu na nových aspirech s podsvícenou klávesnicí. Není nutné čekat na opravu, objevil jsem funkční „sudo intel_backlight Intenzita“. Takže jsem si napsal skript: / In the newer kernel versions there’s a broken display brightness control on new aspires with backlighted keyboard. Not needed to wait for a fix, I found a working „sudo intel_backlight Intensity“. So I wrote a script:

#!/bin/sh
configfile=/root/.backlight_lastvalue
step=5

if [ ! -f $configfile ]; then echo 100 > $configfile; fi

value=`cat $configfile`

if [ $1 = "plus" ]; then
    value=`expr $value + $step`
    if [ $value -gt 100 ]; then
        value=100
    fi
elif [ $1 = "minus" ]; then
    value=`expr $value - $step`
    if [ $value -lt 0 ]; then
        value=0
    fi
fi
intel_backlight $value
echo $value > $configfile

Uložte jej jako /usr/local/bin/backlight.sh, nastavte oprávnění (např. rwxrwxr-x root VášUživatel). Protože intel_backlight vyžaduje sudo, vypneme nutnost zadat heslo pro tento skript: / Save it as /usr/local/bin/backlight.sh, set up permissions (e.g. rwxrwxr-x root YourUser). Because intel_backlight requires sudo, we turn off the need for the password for this script:

sudo visudo
za/after "%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL" přidejte řádek/add this row:
ALL ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/backlight.sh

Teď si do klávesových zkratek přidejte dvě pro „zvýšit jas“ a „snížit jas“ volající skript s příslušným parametrem. V Mint Cinnamon je to Nastavení systému, Klávesnice, Klávesové zkratky, Uživatelské zkratky, přidat. / Now add to the keyboard shortcuts two for „brightness up“ and „brightness down“ calling the script with corresponding parameter. In the Cinnamon Linux it’s System Settings, Keyboard, Keyboard Shortcuts, Custom Shortcuts, add.

sudo /usr/local/bin/backlight.sh plus
sudo /usr/local/bin/backlight.sh minus

A ještě spouštět skript po přihlášení, aby obnovil poslední hodnotu. Do ~/.profile přidejte: / And also run it after logging in to restore the last value. Add to ~/.profile:

sudo /usr/local/bin/backlight.sh

Po probuzení displeje bude na 100 %, stačí dát jas nahoru/dolů. / It sets to 100% after waking up the displej, it’s enough to set the brightness up/down.

HDMI audio

Zvolil jsem si Linux Mint Cinnamon, který je postavený na Ubuntu 13.04. To má rozbité HDMI audio, takže si na TV nepustím film/seriál se zvukem. Řešením je tady kliknout na „oem-audio-hda-daily-dkms – 0.201310011710~ubuntu13.04.1″ a stáhnout verzi končící „_all.deb“. Nainstalovat, reboot a zvukový výstup v nastavení zvuku (klik nebo pravý klik na ikonu v traybaru, …). / I chose Mint Cinnamon Linux, built on Ubuntu 13.04. That has broken HDMI audio so you can’t watch movies/TV series on the TV with the sound. The solution is here: click „oem-audio-hda-daily-dkms – 0.201310011710~ubuntu13.04.1″ and download the version ending „_all.deb“. Install it, reboot and the sound output is in the sound settings (click or right-click the traybar icon, …).

Trhání mnoha Flash videí ve fullscreenu / Chopping of many Flash videos in the fullscreen

Předinstalovaný Flash má problém s mnoha videi ve fullscreenu. Trhají se, i když přepnete na nejnižší kvalitu. Stačí nainstalovat poslední verzi (návod mám odsud): / The pre-installed Flash has a problem with a lot of videos in the fullscreen. They chop even when you change to the lowest quality. Just install the last version (I have the solution from here):

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
sudo apt-get install flashplugin-installer

Odstranění OpenDNS / Removing OpenDNS

Linux Mint má v sobě nastavení, které nenalezené domény přesměruje na OpenDNS. Možná to bylo v dobrém úmyslu, ale nejsem jediný, komu to vadí (na jejich fóru mluví dokonce o viru). Když mi tedy na OpenDNS přesměroval jeden den i Youtube, tak jsem našel tenhle návod, jak jej odstranit. Zakomentujte řádky OpenDNS v těchto souborech: / Mint Linux has a setting in it that it redirects not-found domains to OpenDNS. Maybe it was meant well but I’m not the only one who doesn’t like that (they talked even about a virus on their forum). So one day when it redirected even Youtube to OpenDNS, I found this manual how to remove it. Comment the OpenDNS lines in these files:

sudo gedit /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
sudo gedit /etc/resolv.conf

Užitečné věci nakonec / Useful things at the end

Instalace písem Windows – nainstalujte balíček ttf-mscorefonts-installer a nainstalujte chybějící Tahomu např. tímto návodem: / Installing the Windows fonts – install the ttf-mscorefonts-installer package and install the missing Tahoma e.g. by this manual:

Vytvořte soubor tahoma.sh s tímto obsahem: / Create the file tahoma.sh with this content:

#!/bin/bash
[ ! -f /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/tahoma.ttf -o ! -f /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/tahomabd.ttf ] &&
wget http://download.microsoft.com/download/ie6sp1/finrel/6_sp1/W98NT42KMeXP/EN-US/IELPKTH.CAB &&
cabextract -F 'tahoma*ttf' IELPKTH.CAB &&
mkdir -p /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/ &&
mv -f tahoma*ttf /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/ &&
chmod 644 /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/tahoma* &&
fc-cache -v &&
rm -f IELPKTH.CAB &&
echo "Installed Tahoma"

A spusťte jej: / And run it:

sudo sh tahoma.sh

Přenastavení autodetekce kódování v Geditu, aby upřednostnil kódování Windows před ISO, když je nedokáže rozlišit: / Change the codepage autodetection setting it to prefer Windows encoding before ISO, when it’s unable to differ it:

V Linuxu Cinnamon - Gedit 2: / In Cinnamon Linux - Gedit 2:
sudo apt-get install gconf-editor
gconf-editor
/apps/gedit-2/preferences/encodings/auto_detected, přesuňte/move WINDOWS-1250 nad/above ISO-8859-2
V Linuxu Mint - Pluma: / In Mint Linux - Pluma:
sudo apt-get install dconf-tools
dconf-editor
org.mate.pluma -> auto-detect-encodings -> +Windows -> ("['UTF-8', 'CURRENT', 'WINDOWS-1250', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']")

Řešení pomalého horizontálního skrolování ve Firefoxu na touchpadu: / Solving the slow horizontal scrolling in Firefox on the touchpad:

about:config -> mousewheel.default.delta_multiplier_x = 500

Český slovník kontroly pravopisu pro LibreOffice / Czech dictionary pack for LibreOffice (there’s the „Dictonaries“ link in the left menu for other languages‘ dictionaries):

http://extensions.services.openoffice.org/en/project/czech-...

Změna frekvence vykreslování na TV pro plynulé přehrávání videa bez poskakování: / Changing the TV’s refresh frequency for smooth video playing without chopping:

xrandr --rate VideoFrequency

Vzdálená plocha na PC s Windows (výběr EN-US klávesnice mi vyřešil problém s některými klávesami): / Remote destkop to PC with Windows (selecting the EN-US layout solved for me a problem with some keys):

rdesktop -u UserName -p - -g ResolutionWidthxResolutionHeight -k en-us -z -x l -P IPAddress

Vyčištění balíčkovacího systému pro uvolnění místa na disku: / Cleaning the package system to free up the disk space:

sudo apt-get clean

Pokud se vám taky stane, že přestane fungovat koš: / If you also experience the recycle bin to stop working:

sudo chown -R YourUser:YourUser .local/share/Trash

Pokud máte víc monitorů a chcete poladit Flash videa ve fullscreenu: / If you have multi-monitor setup and want to tweak fullscreen Flash videos:

http://www.webupd8.org/2012/10/ubuntu-multi-monitor-tweaks-full-screen.html

Nakonec taková blbůstka – Cinnamon má neprůhledný dolní panel a menu aplikací. Tímto je zprůhledníte (znovunačtení tématu bez nutnosti se odhlásit – přepněte na jíné téma pak zpět na tohle): / Finally a little thing – Cinnamon has the opaque bottom panel and applications menu. You can make transparent them by this (applying without the need to logout – switch to another theme and back to this one):

/usr/share/themes/Linux Mint/cinnamon/cinnamon.css
Zprůhlednění 75 % panelu dole: / 75% transparency for the bottom panel:
#panel {
        color: #ffffff;
        background-gradient-start: rgba(70,70,70,0.75);       <--
        background-gradient-end: rgba(50,50,50,0.75);         <--
        background-gradient-direction: vertical;
        font-size: 9pt;
        font-weight: normal;
        height: 25px;
        box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.5);
}

To stejné pro menu: / The same for the menu:
.popup-menu-boxpointer {
        -arrow-border-radius: 6px;
        -arrow-background-color: rgba(55,55,55,0.75);         <--
        -arrow-border-width: 1px;
        -arrow-border-color: rgba(90,90,90,1);
        -arrow-base: 25px;
        -arrow-rise: 0px;
        -boxpointer-gap: 2px;
}
A v menu sekce Oblíbené: / And the Favorites section in the menu:
.menu-favorites-box {
  margin: auto;
  padding: 10px;
  border: 1px solid rgba(90,90,90,1);
  border-radius: 4px;
  background-gradient-direction: vertical;
  background-gradient-start: rgba(80,80,80,0.5);             <--
  background-gradient-end: rgba(60,60,60,0.5);               <--
}

Při přehrávání na TV si na ní také zkontrolujte nastavení jasu (nemluvím o intenzitě podsvětlení). Windows posílá obraz světlejší než Linux a Android. V mém případě je to 45 pro Windows a 60 pro Linux/Android. / When playing on TV, check the TV’s brightness (I don’t talk about the backlight intensity). Windows sends the video brighter than Linux and Android. In my case, it’s 45 for Windows and 60 pro Linux/Android.

Komentáře k článku

 1. 1. Martin Zatroch  17.10.2013  20:36:12

  Solídny návod len čo sa patrí. Zaspomínal som si pri ňom nostalgicky na články pána Hulána venované GNU+Linuxu (taktiež písané aj v angličtine) pred nástupom jeho evangelizmu a PR.

  Podsvietenie robilo značné problémy už v minulosti, napr. aj u mňa pri 3 roky starom Samsungu R580 (edícia pre stredoeurópsky trh z prvou generáciou Intel Core i3 /IGP tu je hardvérovo zablokovaná/ a sekunduje jej premenovaná dedikovaná nVidia GT330M [0] (čipset NV50?!). Ale k veci, podstatnú funkcionalitu (funkčné klávesy & podsvietenie) manažuje jaderný modul samsung_laptop [1].. a keď si zoberiete, že v 2010 roku okolo dátumu kúpy bolo aktuálnym stabilným jadrom 2.6.34 a tento komponent bol ešte úplne v plienkach (pričom až časom sa veci chopil taliansky vývojár v samostatnej GUI aplikácii zvanej samung-tools [2]), tak sa dostávame k kritickej hrane použiteľnosti v danom čase. Nehovoriac ešte o plne slobodnej reverznej implementácii KMS ovládača Nouveau z nevyspitateľne náhodnými mrznutiami (lock-upmi resp. freez-upmi). Nuž ale teraz sme o tri roky vpred a korektná video akcelerácia je už už „na spadnutie“ [3].

  Swarme, ešte raz skvelý write-up.

  0.| http://h-node.org/notebooks/view/en/100/R580–NP-R580-JS01CZ-
  1.| https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/gregkh/staging.git/tree/drivers/platform/x86/samsung-laptop.c
  2.| https://bazaar.launchpad.net/~voria/samsung-tools/master/changes/588?start_revid=588
  3.| http://nouveau.freedesktop.org/wiki/VideoAcceleration/

 2. 2. swarm  18.10.2013  14:56:07

  [1] Díky si v tomto případě zaslouží bratr. Já ho jen dokopal k tomu, aby své zkušenosti popsal a pak se patlal s přeformátováním do blogu. Sám mám dlouhodobě Linux (Xubuntu) jen na domácím serveru (zavřený 14″ ThinkPad R61, do kterého vede jen napájení a LAN kabel) a tam jsem ty PM věci moc řešit nemusel, protože se na něj připojuju pouze přes xrdp a různé služby.

  Jinak díky za poznatky, na Samsungu jsem Linux ještě nikdy neprovozoval.

 3. 3. polo  20.10.2013  15:19:30

  Pekny clanok , kazdopadne mi pride rozumnejsie pouzivat LTS (stable) distribuciu ako unstable s podporou 9 mesiacov konciacov prvym mesiacom roku 2014, nehovoriac ,ze tieto neLTS verzie byvaju hodne zabugovane, co sa tyka novsieho kernelu a Xorg/mesa daju sa pri LTS doinstalovat s repozitarov pre 12.04 uz coskoro kernel 3.11 a Xorg 1.14.3/mesa 9.2.2

  Napr. Ubuntu 12.04.3(defaultne s kernelom 3.8 a Xorg 1.13.3 tj. rovnakym ako raring-13.04) a doinstalovat cinamon s https://launchpad.net/~gwendal-lebihan-dev/+archive/cinnamon-stable

  Osobne Cinamon prilis nemusim skor MATE,XFCE,LXDE

 4. 4. polo  20.10.2013  15:21:55

  [2] Na domacom servery mam Ubutnu 12.04.3 server tj. bez grafickeho prostredie neviem naco je na servery potrebne GUI.

 5. 5. swarm  20.10.2013  16:18:54

  [4] Já ti to neberu. Na co je u serveru potřeba GUI poznáš ve chvíli, kdy to tam potřebuješ :) (btw ono to GUI je řešené pouze pro vzdáleně připojené klienty, lokálně k tomu nikdo nechodí, že by to musel zapínat, vypínat, nebo tam něco ťukat).

 6. 6. Ladis  20.10.2013  16:36:39

  Koukam v Kubuntu 13.10 chybi utilita intel_backlight. Reseni: sudo apt-get install intel-gpu-tools

  [3] LTS verze maj taky dost chyb. Navic spoustu chyb nikdy neopravi, takze se stira rozdil mezi LTS a normalni. A pri pouziti normalni clovek nemusi doinstalovavat nove verze vseho.

  [3] MATE se mi taky libi, ale bohuzel bez kompozitniho desktopu (Cinnamon, Unity, KDE+OpenGL, XFCE/LXDE+Compiz, …) nejede VSync ve Flash videich, coz zazitkem z pouzivani vraci 10 let zpatky do Windows XP (od Visty nahoru uz je VSync ve Flashi i ve Windows, v Mac OS X byl vzdy).

 7. 7. polo  20.10.2013  17:32:50

  [6] Sice Ubuntu 12.04 pouzivam az od vydania 12.04.2 ale ziadnu chybu som si nevsimol, co sa od 13.04/12.10 aj s odstupom casu povedat neda.
  Neaktualnost SW v repozitaroch nieje pre mna az taky problem ked nieco velmi potrebujem tak si najdem ppa na nete s danou aplikaciou canonicial pre precise okrem updatov kernelu/xorgu vydava len bugfix update a dost oneskorene proprietarne ovladace.

  Co sa tyka MATE tak to uz nieje problem od verzie 1.6 pokjal viem.

 8. 8. Ladis  20.10.2013  18:44:52

  [7] Co jsem se teď dočetl o MATE 1.6, tak je to úplně to samé (Marco/Compiz), co jsem psal výše. Musíš zapnout kompozitní desktop, což v Linuxu znamená všude (otestoval jsem aktuální verze Unity, GNOME 3 Shell, KDE+OpenGL a LXDE+Compiz) zpoždění obrazu, někde dokonce posun audia proti videu při přehrávání videa ve VLC (GNOME 3 Shell, Ubuntu 13.10 – přitom v 13.04 to bylo ok) a v neposlední řadě větší spotřebu notebooku (víc hřeje a častějc běží ventilátor).

  Sice v Kubuntu 13.10 je to už dost v pohodě a podle mě plně použitelné (oproti trhanému 13.04), ale když pak člověk kompozitní plochu vypne, tak ho mrzí ten velký rozdíl výkonu (dilema plná rychlost plochy a aplikací vs. moderní grafika a efekty).

 9. 9. Ladis  24.10.2013  23:45:28

  [8] Tak jsem si zkusil poslední Mac OS X na novém MacBook Pro 15″ a musím říct, že nejsem schopen říct rozdíl v rychlosti a zpoždění kompozitního desktopu mezi OS X a Kubuntu 13.10 a Ubuntu 13.04. Takže je to tak „správně“ a prostě „vlastnost“. Popravdě jsem si oddych, pocitově teď už můžu používat Linux s kompozitním desktopem :-) (pokud to nepokazí, jako v Ubuntu 13.10 /posun audia proti videu ve VLC/ a předtím v Kubuntu 13.04 /dost trhané/).

  Zajímavosti:
  1) Windows „podvádí“, protože vnitřek aktivního okna, pokud není ani trochu překryté a pokud nemáte invertované barvy nebo lupu, se kreslí přímo, mimo kompozitní desktop. Takže rychlost a nulový lag jsou jako v XPčkách v dobách bez kompozitního desktopu.
  2) Mac OS X kreslí normálně kurzor myši jako polygon v OpenGL společně s grafikou OS, proto při táhnutí oknem na něm drží „jako přibitý“ (a proto se roztahuje plynule společně s lupou). Vypadá to pak, že jeho kompozitní desktop nemá žádný lag a že lag, co vidíte, je lag touchpadu (touchpad má lag vždycky, akorát že v Linuxu to vidíte rozděleně – lag touchpadu zpožďuje kurzor myši za prstem a lag kompozitního desktopu zpožďuje okno za kurzorem). V nouzovém VESA módu OS X nekreslí přes OpenGL, tak vidíte zpoždění pohybu okna za kurzorem myši.

 10. 10. Ladis  17.11.2013  17:51:14

  UPDATE: I ve Windows dokáže VLC převíjet nová MKV rychle, viz workaround zde: https://trac.bunkus.org/wiki/FAQ%3APlaybackDoesNotWorkVLCCannotSeekMkvmerge590

 11. 11. Ladis  20.4.2014  17:51:42

  Tak jsem vyzkoušel nové Ubuntu 14.04 a stále nejede ovládání jasu displeje v základu na Intel GPU. Je to chyba v kernelu a i předtím stejný problém byl ve všech distrech (Fedora, Opensuse, …). Intel GPU je v 80-90 % notebookách – protože když máte NVidia nebo AMD GPU, tak v 90 % je připojená jen na sběrnici a obraz posílá do Intel GPU, která řeší výstupy. Tak tedy nevím, kolik let bude trvat, než Linux zvládne na naprosté většině notebooků tak základní věc, jako jas displeje ;-)

 12. 12. Ladis  20.4.2014  21:20:36

  [11] Pokud se tím chce někdo zabívat, tak zkuste http://itsfoss.com/fix-brightness-ubuntu-1310/


Napsat komentář